Brilliant Årsrapport 2021

Om Brilliant

Brilliant er et entusiastisk teknologiselskap i stadig vekst. Vi ble etablert i 2013 og har siden vokst til en robust, fremoverlent og pålitelig samarbeidspartner for våre kunder.

Brilliant leverer løsninger og teknologi innen business intelligence, dataanalyse, rådgivning, prosjektledelse, IT-infrastruktur, sikkerhet, systemutvikling og egenutviklet software.

Brilliant er selskapet som fokuserer på de ansatte. Her jobber vi for at alle ansatte skal glede seg til å gå på jobb hver dag!

 

Om rapporten

Brilliants årsrapport for 2021 er utarbeidet for å gi innblikk i nøkkeltall, markedssituasjon og øvrig relevant selskapsinformasjon for regnskapsåret 2021. Rapporten er utarbeidet av styret og daglig leder, og kan lastes ned som pdf her.

Spørsmål om rapporten kan rettes til post@brilliant.no

 

Omsetning

2021 ble et godt år for Brilliant med solid vekst på 22 % på topplinjen.

Opp fra fjorårets 35 069 041 MNOK til ny all-time high omsetning i 2021 på 42 820 519 MNOK.

 

Figur 1. Utvikling topp-linje/omsetning siden oppstart i 2014.

Driftsresultat

Brilliant leverte en inntjening før skatt, finanskostnader og avskrivninger på 5 262 473 MNOK og ender da opp med EBITA i % på 12,3 % i 2021, mot 4,8 % i 2020.

 

Figur 2. Utvikling i EBITA (netto kontant-strøm) siden oppstart i 2014.

 

 

Årsverk

Brilliant økte antall ansatte med 7 til i alt 35 årsverk ved utløpet av 2021, og har fra starten på 2021 til dags dato hatt en vekst i antall ansatte på 33%.

Likviditet

Brilliant har god likviditet og det er godt grunnlag for fremtidig vekst og god inntjening.

Kostnader

Lønn, feriepenger og sosiale ytelser er selskapets største kostnad. 74,7 % av Brilliants driftsinntekter går med til å dekke lønnsrelaterte kostnader.

Arbeidsmiljø

Brilliant er et kulturbyggende IT selskap og har fokus på arbeidsmiljø og trivsel. Brilliant har et lavt sykefravær på 1,7%, og lav turnover (1 ansatt i 2021).

Selskapet har som uttalt målsetning at de ansatte skal glede seg til å gå på jobben hver dag. Brilliant har moderne lokaler med flere sosiale soner for bevegelse, avkobling og aktiviteter.

 

Likestilling og inkludering

Brilliant har en kvinneandel på i underkant av 40 % og 58 % i ledergruppen.  Selskapet har fokus på integrering og mangfold og har et flerkulturelt arbeidsmiljø.

 

Aksjeprogram

Brilliant gjennomførte i 2021 et omfattende salg av aksjer til ansatte som ledd i Brilliants vedtatte incentivprogram, og vil videreføre dette ved ny emisjon i 2022.

Innovasjon

Brilliant har ila 2021 påstartet innovasjonsarbeid for utviklingen av egen programvare.

 

Aktivitet

Brilliant har hatt stor vekst i aktiviteten, særlig knyttet til større oppdrag. Vi ser at effekten av pandemien avtar ved at markedet igjen viser god investeringsvilje.

 

Markedsorientering

Fra å ha mest aktivitet i det private markedet, har Brilliant i løpet av 2021 oppnådd en mer balansert fordeling av kundemassen mellom offentlige og private oppdragsgivere.

Relaterte nyheter